Over ons

Waarom deze website?

Naar aanleiding van de vele vragen van burgers over de stand van zaken rond de patiëntenrechten is besloten deze website van legalshare te wijden aan de inhoud en betekenis van de rechten van de patiënt. Vele van deze rechten zijn door de rechter in uitspraken erkend of zijn opgenomen in internationale verdragen en in richtlijnen van de beroepsgroep zelf. Als voorbeeld kan het inzagerecht
genoemd worden.

De belangrijkste wetgeving waarin de patiëntenrechten zijn vastgelegd, is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, kortweg WGBO of ook wel Patiëntenwet genoemd. Deze wet is op 1 april 1995 in werking getreden. De WGBO staat niet op zichzelf maar is opgenomen in het bijzondere overeenkomstenrecht in (Boek 7 van) het Burgerlijk Wetboek; daarmee vormt deze wet een nadere uitwerking die is toegespitst op de behandelrelatie, het behandelcontract tussen hulpverlener (1) en patiënt. Voor onder meer de koop- en ruilovereenkomst is op gelijke wijze een afzonderlijke uitwerking in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het doel van de WGBO is de rechtspositie van de patiënt te versterken (door een rechtens afdwingbare regeling) en te verduidelijken (door het bijeenbrengen van de rechten en plichten van de arts en de patiënt in één wettelijke regeling).

De WGBO legt voor een groot deel vast wat al eerder in rechterlijke uitspraken is bepaald. Een arts die bijvoorbeeld geen inzage verleent uit angst voor een klacht, kon en – onder de WGBO – kan daarop (terecht) aangesproken worden door de patiënt. In de veelgehoorde stelling dat voor een goede arts-patiëntrelatie de ‘attitude’ van de hulpverlener (en ook van de patiënt) voor de praktijk belangrijker is dan een wettelijke regeling zit zeker een kern van waarheid. De WGBO heeft dan ook vooral de functie van het aangeven van een aantal algemene en fundamentele juridische
randvoorwaarden binnen de behandelrelatie arts-patiënt. Het is van groot belang dat deze voor zowel artsen als patiënten en hun vertegenwoordigers helder zijn. Deze site beoogt daaraan een bijdrage te leveren. Zo nodig zal een klachtencommissie, het tuchtcollege of een rechterlijke instantie volgens maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten toetsen of deze randvoorwaarden in het concrete geval op zorgvuldige wijze zijn ingevuld. Op deze site wordt de WGBO in hoofdlijnen besproken en met behulp van een aantal voorbeelden toegelicht. Het is onmogelijk om hierin alle situaties die zich voor kunnen doen te behandelen.

2 Reacties op “Over ons”

  1. Wees open en transparant:
    Publiceer dat deze website opgezet is door advocaten die financieel belang hebben bij het instellen van procedures tegen artsen.
    Medische procedures zijn zeer winstgevend, in verband met het langdurige tijdsverloop.
    Publiceer dat patienten vrijwel machteloos zijn tegen de medische sector en dat er minder dan 20% kans is op succes bij medisch tuchtcolleges, waar de slager zijn eigen vlees keurt.

  2. Orna Pelleg schreef:

    is deze website nog actief?

Reageer