Uitleg

Uitleg Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim van de arts brengt met zich mee, dat hij verplicht is om te zwijgen tegenover anderen over alle informatie die hij over zijn patiënten heeft. Hij kan aan anderen alleen informatie verstrekken als de patiënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Mondelinge toestemming is in het algemeen voldoende, schriftelijke toestemming is niet vereist.
Lees verder »

Uitleg Dossierplicht

De arts dient op zorgvuldige wijze aantekeningen te maken van zijn handelen met betrekking tot de patiënt. Dat kan in een dossier, of bijvoorbeeld op een patiëntenkaart gebeuren. Gemakshalve wordt hieronder verder over ‘dossier’ gesproken. Zorgvuldige verslaglegging is van belang voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg, derhalve niet alleen voor de arts zelf maar ook voor diens waarnemer, opvolger, assistent(e), etc.
Lees verder »

Uitleg gezondheidsrecht

De laatste jaren heft het gezondheidsrecht zich al seen specialisatie in de rechtswetenschap ontwikkeld. Het rechtsgebied is niet geheel afgebakend en valt ook lastig te categoriseren. Het samenbindende karakter van het gezondheidsrecht is dat het alleen op de gezondheidszorg gericht is.
Lees verder »

Uitleg Het Openbaar Ministerie en medische zaken

Het Openbaar Ministerie is belast met de leiding over het opsporingsonderzoek en vervolging van strafbare feiten. Deze strafbare feiten kunnen plaatsvinden op elk maatschappelijk terrein en kunnen opzettelijke feiten betreffen of kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van het niet inachtnemen van de vereiste zorgvuldigheid.
Lees verder »

Uitleg het recht op informatie

Sinds 1995 is het recht van de patiënt op informatie neergelegd in deWet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), een onderdeel van Boek 7 van het BurgerlijkWetboek (BW). Het is echter geen nieuw recht.
Lees verder »

Uitleg Klacht

Een patiënt die een klacht heeft over het handelen van de arts heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen, en wel op diverse niveaus. De meest simpele en laagdrempelige oplossing is uiteraard dat patiënt en arts proberen de klacht of het geschil gezamenlijk op te lossen in een of meerdere gesprekken.
Lees verder »

Uitleg Recht op inzage en afschrift

De patiënt heeft een rechtstreeks recht op inzage en afschrift zonder tussenkomst van derden. De vroeger gebruikelijke weg, ‘indirecte inzage’ door tussenkomst van een vertrouwenspersoon of vertrouwensarts, is in de Wet persoonsregistraties (in 2001 opgevolgd door deWet bescherming persoonsgegevens) en de WGBO verlaten.
Lees verder »

Uitleg Second opinion

Een second opinion (tweede mening) houdt in dat een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener uw ziekte of probleem onderzoekt en er een uitspraak over doet. U hebt geen toestemming nodig van uw eigen hulpverlener om een second opinion te vragen, maar het is wel verstandig om er met hem of haar over te praten.
Lees verder »

Uitleg Toestemming

Voordat de arts de patiënt onderzoekt, opereert of op andere wijze behandelt, heeft hij toestemming nodig van de patiënt. Het moet gaan om vrijwillige toestemming die zonder pressie of drang van familieleden of van de arts zelf wordt gegeven.
Lees verder »

Uitleg Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst of WGBO is een Nederlandse wet waarin rechten en plichten van behandelaar én patiënt geregeld worden, en is 1 april 1995 in werking getreden. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen.
Lees verder »

Één reactie op “Uitleg”

  1. wim van de kraats schreef:

    binnen welke termijn kun je een klacht indienen als iemand door medisch toedoen komt te overlijden?

Reageer